1- AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MU?

Hukuk sistemimizde avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Her kişi davasını kendi takip edebilmektedir.  Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Usul kurallarına uyulmaması, sürelerin kaçırılması yahut iddiaların gerektiği gibi ileri sürülmemesi halinde hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkansız zararlara yol açabilecektir.  Bu sürecin bir avukat ile yürütülmesi ise büyük hak kayıplarına uğramanızı engelleyecektir.

2- EN İYİ AVUKATI NASIL BULURUM ?

Ülkemiz sınırları içerisinde tek bir en iyi avukatın bulunması söz konusu değildir.  Avukat-vekil eden ilişkisi sıkı sıkıya güvene dayanmaktadır. Öncelikle avukatınız ile aranızda güven ilişkisinin kurulması ve karşılıklı olarak tarafların birbirini anlaması önem arz etmektedir.  Hukuk büromuzda 15 yıllık bilgi ve tecrübemizle, alanında uzman avukatlarımızla, başarı odaklı hizmet vermekteyiz.

3- AVUKATLIK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?

Avukata ödenecek ücret “ Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” ile belirlenmiştir.  Avukata ödenecek ücretin kapsamı  avukat ve vekil eden arasında yapılacak sözleşme ile belirlenebilir. Avukata ücret ödemesi yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması yasaktır. Daha düşük olması durumunda baro tarafından gerekli disiplin işlemleri uygulanır.

4- VEKALETNAME NASIL ÇIKARTILIR? NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Tarafımızca verilen bilgiler ile nüfus cüzdanı veya pasaportunuz ile bizzat herhangi bir notere giderek vekalet konusu işin niteliğine uygun vekaletname düzenlettirebilirsiniz.  Genel vekaletname çıkartılırken, “Ahzu kabz, sulh –ibra, davadan ve temyizden feragat, davayı ıslah, tevkil, teşrik” gibi yetkilerin vekaletnamede bulunmasını isteyip istemediğinizi notere bildirmelisiniz. Miras, boşanma gibi davalarda özel yetkiler arandığından iş bu davalar için özel yetkiler içerir vekaletname çıkartılmalıdır.

5- YURT DIŞINDAN VEKALETNAME ÇIKARTABİLİR MİYİZ?

Yurt dışında bulunan müvekkillerimiz, konsolosluklarda vekaletname düzenlettirebilirler.

6- DAVA NASIL AÇILIR?

Hakkınızı mahkeme önünde savunmak ve davanızı kazanabilmek için kanunda belirtilen unsurlara sahip dava dilekçenizi delilleriniz ile birlikte mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Dava açarken harç ve masraflar da yatırılmalıdır. Herhangi bir hak kaybına uğramamanız için alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınmalıdır.

7- DAVAAÇILIRKEN MASRAFLAR NELERDİR? BUNLARI KİM KARŞILAR?

Bir dava açılırken dava harcı adı altında bir ödeme yapılmalıdır. Bu harç miktarı davaların türüne göre değişiklik göstermektedir. Harç miktarları kanun  ile belirlenmekte olup her yıl değişmektedir. Harç haricinde tebligat giderleri ile keşif, bilirkişi, tanık ücretlerini içerir gider avansı da yatırılmalıdır. Yapılan son yasal düzenleme ile gider avansı da bir dava şartı olarak kabul edilmiştir. Harç ve gider avansı öncelikle davacı taraftan alınmaktadır. Yargılama sonucu  mahkeme masrafların kime ait olacağını yahut taraflar arası nasıl paylaştırılacağını hükme bağlar.

8-MAHKEMEYE YATIRDIĞIM HARÇ VE MASRAFLARI GERİ ALABİLİR MİYİM?

Yargılama neticesinde davanızın tam kabulü halinde davanın başından sonuna kadar yaptığınız tüm yargılama giderlerini karşı taraftan talep etme hakkınız doğacaktır.

9-DAVA AÇMAMIN BANA ZARARLARI OLABİLİR Mİ? DAVAYI KAYBEDERSEM NE OLUR?

Dava açmadan önce mutlaka konusunda uzman bir avukat ile bu süreci değerlendirmeli , artı ve eksilerin neler olabileceğini önceden öngörebilmelisiniz. Aksi halde davayı kaybetmeniz durumunda karşı tarafın avukatlık ücreti ve yargılama giderleri sizin üzerinize kalacaktır.

10- DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Dava dilekçesinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. Maddesinde belirtilen hususların yer alması gerekmektedir. Bunlar;

  1. a) Mahkemenin adı.
  2. b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
  3. c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

  1. d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
  2. e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
  3. f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
  4. g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

  1. h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

 

(a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır. Dava dilekçeniz davanızın temelini oluşturacağından ileride hak kaybına uğramamak için konusunda uzman bir avukattan hukuki destek alınmalıdır.

 

11- DAVAMI NEREDE AÇMALIYIM?

Davalar hukuken görevli ve yetkili mahkemelerde açılmalıdır. İşin niteliğine göre görevli ve yetkili mahkeme değişiklik göstereceğinden, davanın görevli ve yetkili açılmaması davanın reddedilmesi sonucunu doğuracaktır. Süreci uzatacak ve hak kayıplarına yol açacak bir görev/yetki hatası yapılmaması için dava açmadan önce mutlaka uzman avukatlarımız ile irtibata geçiniz.

12- DAVALAR NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

Davaların sonuçlanma süreleri davanın niteliğine ve görüldüğü mahkemenin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Davaların ne kadar süreceği mahkemenin iş yoğunluğuna, davanın türüne ve toplanması gereken delillere göre değişeceğinden kesin bir şey söylemek mümkün olmamakla birlikte hukuk büromuz vekili olduğu dosyaları hızlı sonuçlandırmayı ilke edinmiştir.

13- AVUKATA ANLATTIKLARIM GİZLİ KALIR MI?

Avukatlık Kanunu’na göre ve Meslek Kuralları’na göre her avukatın kendisine teslim edilen bilgi ve belgeleri sır olarak saklamak ve gizli tutmak yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük sadece kanundan kaynaklanan bir yükümlülük olmayıp, aynı zamanda avukat- vekil eden arasındaki güven ile de sağlanmaktadır.

14- HUKUK BÜRONUZDA HANGİ ALANLARDA HUKUKİ HİZMETLER VERİYORSUNUZ?

*Sürekli hukuki danışmanlık,

*Ceza Hukuku

*Aile Hukuku

*İcra ve İflas Hukuku

*Borçlar Hukuku

*İş hukuku

*Vergi Hukuku

*Yabancılar Hukuku

*Miras Hukuku

*Gayrimenkul Hukuku

*Sözleşmeler Hukuku

 

 

15- ANLAŞMALI BOŞANMA VE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Türk Medeni Kanunu’muza göre boşanma sebepleri zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl rahatsızlığı ve evlilik birliğinin sarsılmasıdır. İlk olarak boşanma avukatı vasıtasıyla boşanma nedeni belirlenir ve süreç başlatılır. Bu süreçte eşlerin anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi boşanacakları kararlaştırılır. Davanın anlaşmalı olarak açılabilmesi için tarafların tüm hususlarda anlaşmış olması gerekmektedir. Bazı durumlarda taraflar anlaşarak boşanmaya karar verseler de  ilerleyen süreçte herhangi bir hususta anlaşmaya varamazlarsa anlaşmalı boşanmayı çekişmeliye çevirebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davası ise hem daha masraflı hem de zaman açısından daha uzun ve meşakkatli bir süreçtir.

16- ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA PROSEDÜR NASIL GERÇEKLEŞİR?

Türk Medeni Kanunu’muzda anlaşmalı boşanma 166. Maddenin 3. Fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Bu maddeye göre eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

 

*Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.

*Tarafların birlikte bir anlaşma protokolü düzenleyerek mahkemeye başvurmuş olmaları gerekir. Birlikte başvurmasalar bile başvuran eşin davasını diğer eş kabul etmelidir.

*Hazırlanan protokolde tarafların mal varlığı, velayet, ortak konut, nafaka, tazminat, ev eşyaları gibi konularda anlaşmış olduklarını gösterir beyanları bulunması gerekir. Çünkü yargılamada hâkim, bu protokolü dikkate alır.

*Duruşma gününde hâkim tarafları dinleyerek ortak iradelerinin serbest bir şekilde açıklandığına kanaat getirmelidir. Yani taraflar anlaşmalı boşanmaya yönelik iradelerini özgür bir biçimde mahkemede açıklamalıdır.

17- TERK NEDİR?

Eşlerden birinin, evliliğin yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğer eşi terk etmesi ve haklı bir neden olmaksızın en az 6 ay geri dönmemesi halinde ,terk edilen eş bu gerekçeye dayanarak boşanma davası açabilir. Ancak davacı eş, terk tarihinden itibaren en az 4 ay geçtikten sonra mahkemeye başvurabilir. Mahkemeden, terk eden eşe 2 ay içerisinde geri dönmemesi için bir ihtarda bulunulmasını isteyebilir. Terkten İtibaren 4 ay geçmedikçe, terk eden eşe ihtar talebinde bulunulamaz. İhtardan itibaren en az 2 ay geçmeden boşanma davası açılamaz. Diğerini ortak konutu terke zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.