Ceza Avukatı

Ceza Davalarında Süreç

Ceza soruşturmaları ve kovuşturmaları, neticesi hapis cezası ile cezalandırılma sonucunu. doğurabileceğinden dikkatli takip edilmesi gerekli olan bir süreçtir. Res’en araştırma ilkesi gereğince suçun ortaya çıkarılmasında adli makamlar araştırmalarını talebe bağlı olmaksızın yaparlar. Bu ise müşteki, şüpheli ya da sanığın süreçte etkin olmasına engel bir durum değildir.

Kararlı hukuk ceza avukatları bu süreçte müvekkilin lehine olabilecek hususlarda soruşturma ve kovuşturmalara etkin olarak dahil olmaktadırlar.

Zira şüpheli ya da sanığın cezalandırılmasında haksız tahrik, meşru müdafaa, suçun manevi unsuru (kast, taksir), maddi unsuru, kastın yoğunluğu, takdiri indirim sebebi, etkin pişmanlık, cezanın alt ve üst unsuru dikkate alınan hususlardır.

Ceza Avukatı

Kararlı Hukuk olarak; ofisimiz suçun işlendiği ilk andan infaz aşamasına kadar. vekil olarak siz müvekkilerinin yanındadır. Bu anlamda Emniyet / Jandarma, Savcılık, Sulh Ceza Hakimliği, Yargılama aşaması, istinaf, temyiz müracaat sürecini titizlikle takip ediyoruz..

Kararın kesinleşmesinden sonra ise infaz hukuku ile .alakalı olarak müvekkillerimize müdafii sıfatıyla hukuki. destek sağlıyoruz. Ofisimiz suç mağduru olan müvekkillerine ise suç sebebiyle zarar gördükleri andan failin cezasının kesinleşmesine kadar müşteki vekili olarak her çeşit hukuki yardımda bulunur.

Baktığımız Suçlar

Uzman Ceza Avukatları ile kuvvetli çözüm ortaklarına sahiptir. Bu anlamda uyuşturucu ticareti, kasten adam öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal, yağma ,kasten. yaralama, hakaret, tehdit, şantaj, mala zarar verme, basit ve nitelikli hırsızlık, cinsel saldırı, dolandırıcılık, taksirle. adam öldürme, taksirle yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, vergi suçları ve pek çok alanda müvekkillerine öngörülü ve uzman hukuki destek. temin edilmektedir. Kolluk ve savcılık ifadelerinde müvekkilleri ile beraber hazır bulunan avukatlarımız, Sulh Ceza. Hâkimliği sorgularına da iştirak etmekte, itiraz için müracaatları yapmaktadırr.

İlk derece mahkemesinin sanığı cezalandırılmasından sonra ise gerekli itiraz ve temyizlerin yapılması hayati bir konudur. Bu aşamada sürelerin kaçırılması halinde sanık hakkında ceza kesinleşir ve cezanın infazına başlanır.

Bir başka hayati konu ise Yargıtay incelemesi için gönderilen temyiz dilekçesidir. CMK’nın 301. Maddesi uyarınca “Yargıtay, yalnız temyiz müracaatında belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz müracaatında bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.”

Bu sebeple temyiz dilekçesinde herhangi bir hususun unutulması Yargıtay incelemesinde o hususun dikkate alınmamasına ve belki de sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının bozulacak iken onanması sonucunu doğuracaktır.

Kararlı Hukuk Ceza Avukatları, suça ilişkin müvekkillerin bilgi vermiş olduğu andan kararın infaz aşamasına kadar çok titiz ve dikkatli bir çalışmayla müvekkillerini temsil etmektedirler.